رسم الخط قرآن

:: رسم الخط قرآن

رسم الخط پیشنهادی برای قرآن

این رسم الخط چندان با رسم الخط ایرانی و یا رسم الخط «عثمان طه» تفاوت ندارد ولی قواعد ساده تری برای یادگیری دارد که می تواند مفید باشد. از این روش می توان برای آوانویسی لغات فارسی نیز استفاده کرد.

1ـ حروف صامت (بی صدا):

عبارتند از «ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  ل  م  ن  ه  و  ی» که هر یک محل تلفظ خاص خودش را در دهان دارد. در فارسی حروف «پ چ  گ  ژ» نیز به حروف فوق اضافه می شوند.

هنگام تشکیل صوت در دهان، باید زبان، دندان و لبها را متناسب با تلفظ حرف صامت شکل داد. سپس با تولید صدا که بر اساس شکل دهان به صورت شش صدای اصلی که سه تای آن کوتاه است و با علامت «ــَــِــُـ» نشان داده می شود و سه تای آن کشیده است و با علامت «ـ'ـــ̩ـــ‘ـ» نشان داده می شود حرف صامت تلفظ می گردد. گاهی اوقات هم حرف صامت بدون صدا بیان شده که آن را ساکن نامیده و با علامت «ـــ»  نشان داده می شود. در فارسی و عربی، حرف ساکن با کمک حرف صامت صدادار قبلی آن تلفظ می گردد.

به مجموع یک حرف (صامت)، یک علامت (صدا)، و یک حرف ساکن (که اختیاری است) یک بخش گفته می شود و ترکیب این بخش ها یک کلمه را تشکیل می دهد. در بخش خوانی ابتدا باید بخش های یک کلمه را یک به یک گفت و سپس کلمه را یکپارچه بیان نمود. ترکیب کلمه ها در کنار هم تشکیل یک جمله یا یک آیه را می دهند. در کلمه خوانی باید یک به یک کلمات را خواند و اصول وقف در آن رعایت نمی شود. در جمله خوانی باید کلمات را به یکدیگر متصل کرد و جمله را به روانی خواند. مراحل یادگیری خواندن متن یا قرآن عبارت است از بخش خوانی، کلمه خوانی، جمله خوانی.

در شکل نوشتاری کلمات، حروف صامت، بسته به اینکه از طرفین به حرف دیگری وصل شود یا نشود شکل متفاوتی خواهند بود؛ مثلاً «ب» به صورت چهار شکل «بـ  ب  ـبـ  ـب» نوشته می شود. گاهی «ت» به صورت «ة» نشان داده می شود که تنها در وقف به صورت «ه» تلفظ می شود و در سایر اوقات همان «ت». حرف «ا» نیز به صورت همزه «ء» و «ئ  ؤ» نیز نمایش داده می شود. در حالت اخیر «ی  و» پایه همزه نامیده شده و ناخوانا هستند و فقط «ء» خوانده می شود.

هر گاه حروف «و  ا  ی» علامت داشته باشند (یعنی در نوشتار در پایین یا بالای حرف علامت و نشانه ای گذاشته شود) حرف صامت بوده و مانند سایر حروف صامت تلفظ می گردند. اگر این حروف علامت نداشته باشند معمولا نشان دهنده صدای کشیده برای حروف صامت قبل از خود بوده، بنابراین ناخوانا بوده و بایستی از تلفظ آنها به صورت یک صامت پرهیز کرد.

 

2ـ صداهای کوتاه:

با  «ــَــِــُـ»  نشان داده می شود؛ مانند: «بـَـ   بـِـ   بـُـ ».

 

3ـ صداهای کشیده:

با «'ـا  ̩ــی  ‘ـو» نشان داده می شود؛ مانند: «بـ'ـا   بـ̩ـی   بـ‘ـو» که در این صورت حروف «و  ا  ی» حرف صامت نبوده و ناخوانا هستند. گاهی صداهای کشیده بدون حروف «و  ا  ی» نوشته می شوند؛ مانند: «بـ'ـ   بـ̩ــ    بـ‘ـ».

 

4ـ سکون:

با «ـــ» نشان داده می شود؛ مانند  «بــ». همانطور که گفته شد در فارسی و عربی حرف ساکن «بــ» همراه با حرف صامت قبلی و صدای آن خوانده شده و با آنها تشکیل یک بخش می دهد؛ مانند «کُب».

 

5ـ تشدید:

با «ــّـ» نشان داده می شود و حتما همراه با علامت های صدای کوتاه یا کشیده همراه خواهد بود و نشاندهنده یک حرف ساکن و یک حرف با صدا می باشد؛ مانند: «بـَّـ = بــبـَـ». حرف «بـ» با بخش قبلی خوانده می شود و حرف «بَـ» تشکیل بخش بعدی را می دهد؛ مانند «کُلَّ = کُل + لَ»

 

6ـ تنوین:

با «ــًـــٍــٌـ» نشان داده می شود: «بـًـ   بـٍـ   بـٌـ» که در واقع تکرار علامت صدای کوتاه به معنای اضافه شدن یک نون ساکن به آخر حرف است مثلاً «بـٍـ =  بـِـن» در ضمن معمولا تنوین «ــًـ» با حرف «ا» همراه بوده که حرف «ا» ناخواناست؛ مانند «بـًـا = بَن».

 

7ـ حروف ناخوانا:

چهار حرف «و ا  ل  ی» ممکن است در نوشتار علامت نداشته باشند که در این صورت این حروف ناخوانا هستند و به آن حروف والی نیز می گویند.

1) حروف «و  ا  ی» نشان دهنده صدای کشیده باشند. که در این صورت علامت صدای کشیده بر روی حرف صامت قبلی گذاشته شده، بنابراین این حروف ناخوانا فرض می­شوند.

2) حروف «و   ی» پایه همزه باشند که در این صورت فقط همزه خوانده شده و این حروف ناخوانا هستند؛ مانند: «ئ  ؤ»

3) حروف «و  ی» در بعضی از کلمات به جای صدای کشیده خود، معرف صدای کشیده «ا» هستند. در این صورت صدای کشیده با علامت «ــ'ــ»  روی حرف قبل نمایش داده شده و حروی «و  ی» بی علامت گذاشته شده که معرف ناخوانا بودن آنهاست؛ مانند «مُرتَضـ'ــی = مُرتَضـ'ــا» و یا «صَلـ'ــوتَ = صَلـ'ــا تَ».

 4) در اول کلمات عربی از حروف «ا  ل» استفاده می شود. حرف «ل» اگر بی­علامت باشد ناخواناست؛ مانند: «اَلشَّمـسُ = اَشَّمــسُ»

5) حرف «ا» در اول کلمات عربی، اگر به صورت «ٱ»، که در واقع یک «ا» می باشد با علامت «ص» کوچک بر روی آن، نشان داده شود، ناخواناست، مگر در کلمه خوانی که باید با علامت روی آن خوانده شود. مثلا «وَ ٱَ لشَّمــسُ» در جمله خوانی می شود «وَشَّمــسُ» و در کلمه خوانی می شود «وَ + اَشَّمـسُ»

6) حروف «و  ا  ی» گاهی اوقات در آخر کلمه می آیند ولی به علت نداشتن علامت تلفظ نمی شوند: «قـ'ـا لـُـو ا = قـ'ـا لُ». لازم به ذکر است «و» در اینجا حرف مدی است و «ا» حرف ناخوانا. در کلمه خوانی یا وقف، به واسطه حرف مدی علامت «ــُـ» را کشیده تلفظ می کنیم. یعنی در کلمه خوانی خواهیم داشت: «قـ'ـا لـُـو ا = قـ'ـالـ‘ـو ». اما در جمله خوانی معمولا حرف صدادار آخر کلمه به یک حرف ساکن کلمه بعدی وصل شده تشکیل یک بخش می دهد؛ مانند « قـ'ـا لـُـو ا   ٱلشَّمـسُ = قـ'ـا لُش + شَمــسُ ». وضعیت مشابه ای برای کلماتی که به «ــَـا   یا ـِی» ختم می شوند در هنگام وقف و کلمه خوانی وجود دارد.

منبع : تدریس نیمه خصوصی کرمانرسم الخط قرآن
برچسب ها : حروف ,علامت ,کلمه ,صامت ,داده ,صورت ,نشان داده ,کلمه خوانی ,صدای کشیده ,حروف ناخوانا ,جمله خوانی ,علامت نداشته باشند

روش صحیح مطالعه

:: روش صحیح مطالعه

شاید به افرادی برخورده باشید که می‌گویند: همه کتابها را خوب می خوانم، اما موقع امتحان آنها را فراموش می‌کنم؛ 10 بار خوانده ام و تکرار کرده ام ولی باز هم یاد نگرفتم؛ من استعداد درس خواندن را ندارم؛ و ... . آیا برای یادگیری درس واقعا باید 10 بار کتاب را خواند؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرورکرد؟ مطمئنا اگر چنین باشد، مطالعه کاری سخت و طاقت ­فرسا است. اما واقعیت چیز دیگری است. عده‌ای فقط به حفظ کردن مطالب اکتفا می‌کنند، بطوری که یادگیری معنا را از نظر دور می‌دارند. برای آنکه مطلبی در ذهن ماندگار شود، باید کاملا آموخته شود و با اندوخته‌های پیشین ذهن پیوند یابد. بنابراین قبل از اینکه خود را محکوم کنیم به نداشتن استعداد در درس خواندن، بهتر است نواقص خود را در مطالعه کردن بیابیم و به اصلاح آنها بپردازیم.

 

الف) روش صحیح مطالعه:

1) پیش خوانی: در این مرحله، مطلب بصورت اجمالی مطالعه می شود. از جمله موارد این مرحله خواندن سطحی متن و توجه به تصاویر می‌باشد. هدف در این مرحله یافتن یک دید کلی نسبت به مطلب  است. برای هر صفحه در این مرحله از مطالعه 2 تا 5 دقیقه زمان کافی است. بهتر است کل مطلب مورد مطالعه بیش از 5 صفحه نباشد.

 

2) سازماندهی اولیه: در این مرحله مطلب کلی آموخته شده را در ذهن خود سازماندهی و طبقه بندی می­کنیم همچنین ارتباط مطلب را با آموخته های قبلی خود برقرار می­کنیم. جزئیاتی که باید برای کامل شدن مطلب کلی مطرح شود را تعیین و سعی در جستجوی آن در مرحله خواندن دقیق خواهیم داشت.

 

3) خواندن دقیق: در این مرحله به خواندن دقیق و کامل مطلب، بررسی تصاویر و جداول، حل مسئله و... می پردازیم. هدف فهمیدن جزئیات مطالب است، چه آنها که در مرحله سازماندهی اولیه تعیین کرده ایم و چه آنها که به ذهن ما خطور نکرده بود و در کتاب آورده شده است. این مرحله در حدود 10 تا 20 دقیقه به ازای هر صفحه طول می کشد.

 

4) سازماندهی مطلب: حال با دانستن کلیات و جزئیات مطلب، باید مطلب با سلیقه ما و با کلمات شخصی ما، طبقه بندی شده و با آموخته های قبلی پیوند یابد و نکات اصلی و فرعی آن مشخص شود. در پایان باید ذیل نکات اصلی و جزئیات مهم کتاب، خط کشید. همچنین باید در دفتری مناسب و زیبا (دفتر یادداشت)، خلاصه ای از طبقه بندی مطلب، نکات اصلی و جزئیات مهم کتاب آورده شود.

 

5) تدریس کردن: در این مرحله باید بدون مراجعه به کتاب و دفتر یادداشت، و با کلمات شخصی، به تدریس مطلب به یک دانش آموز فرضی بپردازیم. در صورت وجود مشکل در تدریس، باید به مطالعه دفتر یادداشت و کتاب پرداخته تا مشکل برطرف گردد، سپس مجددا به تدریس تمام مطلب کتاب پرداخت. در صورت موفقیت در این مرحله، یادگیری مطلب به پایان رسیده است و تنها نیازمند مرور منظم، جهت ماندگاری آن در حافظه هستیم.

 

6) مرور کردن: باید در هر جمعه، تمامی مطالب آموخته شده در طول هفته مرور شود. مرور یعنی تدریس کامل مطالب، بدون مراجعه به دفتر یادداشت و کتاب. سپس به دفتر یادداشت و نکات علامت دار کتاب رجوع کرده و اگر مطلبی را در تدریس فراموش کرده بودیم، آن مطلب را نیز تدریس می­کنیم. در هفته پایانی ماه، مطالب آموخته شده در آن ماه مرور می شود. مرورهای مشابه­ای باید در پایان نیمسال تحصیلی، پایان سال تحصیلی، پایان دوره سه ساله تحصیلی، و آخر دبستان، دبیرستان و دانشگاه صورت گیرد.

 

ب) نکات دیگر

1) حواس پرتی: برخی از دانش آموزان، مشکلات زندگی (رفتار معلمان، دانش آموزان) و تخیلاتشان را موقع مطالعه انجام می‌دهند، که تمرکز را از بین برده و مانع یادگیری می شود. اگر متوجه حواس پرتی در هنگام مطالعه شدید، با جدیت بر روی درس تمرکز کنید و واقعا تصمیم بگیرید که زمانی دیگر، بر روی موضوعی که باعث حواس پرتی شما شده است فکر کنید. در صورت تلاش، این عادت بعد از چند ماه برطرف شده و جای خود را به عادت دیگر، یعنی عادت تمرکز در هنگام درس خواندن خواهد داد.

 

2) مکان مناسب: محل و مکانی که مطالعه در آنجا انجام می‌شود باید آرام بوده و کسالت آور نباشد. این امر موجب افزایش تمرکز در هنگام مطالعه می‌شود. بعضی افراد، محل و زمانی را برای مطالعه انتخاب می‌کنند که بسیار شلوغ و پر سرو صدا است و بعضی از افراد، رختخواب را برای مطالعه انتخاب می‌کنند. اینان از این حقیقت غافلند که این محلها، بدترین محل ها برای مطالعه هستند.

منبع : تدریس نیمه خصوصی کرمانروش صحیح مطالعه
برچسب ها : مطالعه ,مطلب ,مرحله ,کتاب ,تدریس ,آموخته ,دفتر یادداشت ,نکات اصلی ,حواس پرتی ,برای مطالعه ,خواندن دقیق ,مطالعه انتخاب می‌کنند ,برای مطالعه انتخ

لذت های حلال

:: لذت های حلال

در ادامه 12 آرامش و لذت حلال که مناسب سن نوجوانان است را ذکر کرده ام. با استفاده از این لذت های حلال می توان راحت تر از لذت های حرام و گناهان (مانند اذیت کردن و مسخره کردن دیگران، حقه بازی، دزدی، فضولی، رقصیدن، آهنگ و فیلم منحرف کننده گوش کردن) دوری کرد و به خدا نزدیک تر شد. بدانیم که خداوند دین را سخت نکرده است.


الف) ارتباط با خدا:

1) خوب بودن: اگر در پایان روز از عملکرد خود راضی باشیم احساس آرامش خواهیم کرد.

2) با خدا بودن: اگر خدا از کارهای ما خشنود باشد احساس آرامش خواهیم کرد.

3) توجه به نعمت های خدا: امنیت، سلامت، گرسنه نبودن، دور بودن از گرما و سرما و ...

4) داشتن همدم: داشتن یک دوست که در مشکلات انسان را کمک کند و همدم او باشد


ب) علم و مهارت:

5) هنر: انجام فعالیت هنری یا افزایش مهارت در آن

6) ورزش: انجام فعالیت ورزشی یا افزایش مهارت در آن.

7) کار: تولید یک کالا و انجام یک خدمت یا افزایش مهارت در آن.


ج) لذت مادی

8) دیدن مناظر زیبا: چمنزار، دریا، درخت، ساحل، رود، کوه، گیاهان، حیوانات و ...

9) زیباسازی: مرتب کردن و زیبا کردن خانه، دکوراسیون، نورپردازی، لباس مناسب پوشیدن

10) آهنگ زیبا: آهنگی که به انسان آرامش دهد و انسان را به مسائل انسانی نزدیک سازد.

11) خوردن به اندازه: هنگام گرسنگی غذایی خوشمزه خوردن و به موقع دست از آن کشیدن

12) تمیز بودن: تمیز کردن خانه و لباس، حمام کردن، مسواک زدن، لباس تمیز پوشیدن و عطر زدن


منبع : تدریس نیمه خصوصی کرمانلذت های حلال
برچسب ها : آرامش ,مهارت ,زیبا ,تمیز ,افزایش ,انجام ,افزایش مهارت ,انجام فعالیت ,آرامش خواهیم ,احساس آرامش ,احساس آرامش خواهیم

مقدمه

:: مقدمه

به نام خدای مهربان

یادگیری علوم

با سلام.

از اینکه به وبلاگ من سرزدید سپاسگزارم. علاقه به آموزش کودکان و نوجوانان، باعث شد تا به عنوان شغل دوم، آموزش این گروه سنی (سال های اول تا نهم) را انتخاب کنم.

در تمامی کلاس ها هدف اصلی معلم یادگیری مفهومی و عمیق درس توسط دانش آموز است. طبیعتا با ایجاد چنین درکی دانش آموز هم در امتحانات تشریحی و هم در امتحانات تستی موفق خواهد بود، همچنین از درس خواندن لذت برده و پایه قوی برای یادگیری در مقاطع دیگر تحصیلی خواهد داشت.

کلاس های منحصرا برای دانش آموزان پسر است. در صورتی که فرزند دختر دارید و می خواهید از تدریس این آموزشگاه بهره ببرید، تماس گرفته و ثبت نام کنید تا در صورت به حد نصاب رسیدن، هماهنگی لازم برای تشکیل کلاس با معلم خانم انجام گیرد.

در کنار تدریس، اگر وقت ازاد داشته باشم به سئوالات شما که به صورت نظر در قسمت مربوطه وارد کرده اید جواب خواهم داد. پیشاپیش از اینکه با پرسش خود، موجب افزایش توان تدریسی معلم می شوید تشکر می کنم. همچنین مطالب آموزنده ای دیگری به فراخور حال، تهیه شده، که می توانید با استفاده از طبقه بندی موضوعی، به آنها دسترسی پیدا کنید.

با آرزوی موفقیت برای شما!
منبع : تدریس نیمه خصوصی کرمانمقدمه
برچسب ها : دانش ,معلم ,کلاس ,دانش آموز